top of page

TOUGE FIFTY - Course 路線

18km

1,063m D+ , 980 D- 

Time Limit :hours
Pak Tam Chung to Mui Tsz Lam


Start : PHAB site Pak Tam Chung, Sai Kung

Finish : Mui Tsz Lam 
Thru : Ping Tun, Kai Kung Shan, Shui Long Wo, Ngong Ping, Mau Ping


18

累計攀升 1,063米, 累計下降 980

限時:6小時
北潭涌 至 梅子林


起點 : 西貢北潭涌傷健樂園

終點 : 梅子林村村口
途徑 : 坪墩、雞公山、水浪窩、昂坪、茅坪55km

3,198m D+, 2,742m D-

Time Limit : 16 hours
Pak Tam Chung
 to Tai Mo Shan


Start : PHAB site Pak Tam Chung, Sai Kung
Finish : Rotary Park, 
Tai Mo Shan
Thru :
Ping Tun, Kai Kung Shan, Shui Long Wo, Ngong Ping, Mau Ping, Mui Tsz Lam, Nui Po Shan, Wong Nai Tau Garden, Shek Nga Pui, Tung Yeung Shan, Tate’s Cairn, Sha Tin Pass, Beacon Hill, Shing Mun, Butterfly Paradise, Ho Pui, Lead Mine Pass, Sze Fong Shan

55
公里
累計攀升 3,198
, 累計下降 2,742

限時:16小時
北潭涌 至 大帽山

起點 : 北潭涌傷健樂園
終點 : 大帽山扶輪公園
途徑 : 坪墩、雞公山、水浪窩、昂坪、茅坪、 梅子林、女婆山、黃泥頭公園、東洋山、石芽背、大老山、

沙田坳、筆架山、城門、蝴蝶園、河背、鉛礦坳、四方山

Index-50K copy.png
Index-20K.png

COURSE MAP & ELEVATION PROFILE (18km)

路線及高度圖 (18公里)

2024 T50 55km.png
2024 T50 18km timetable.png

COURSE MAP & ELEVATION PROFILE (55km)

路線及高度圖 (55公里)

2024 T50 18km.png
2024 T50 55km timetable.png
bottom of page